Exempel på uppdrag

Interimschef och strategisk rådgivare

Scandi Standard är den ledande producenten av kycklingbaserade livsmedelsprodukter i Norden och på Irland. Koncernen, innehållande varumärken såsom Kronfågel, Danpo och Manor Farm, förnyar sin IT-verksamhet för att kunna möta framtida behov samt stärka IT’s roll som effektiv och framåtblickande partner inom koncernen.

 

I uppdraget ingår att, som chef för Strategy and Architecture, ansvara för det IT-strategiska arbetet samt att driva och hålla samman nödvändiga förändringar som ska säkerställa IT’s framtida roll och förmåga inom koncernen.

Projektledare och leveransansvarig

Stockholm stad etablerade sammanhållande organisation och arbetssätt för förvaltning av helt ny IT-plattform för hela skolområdet.

 

I uppdraget ingick att driva arbetet med att etablera processer, roller och förmågan att styra de leverantörer som förvaltar samt vidareutvecklar de system och lösningar som projekten för systemstödsinföranden har etablerat. I uppdraget ingick även att som leveransansvarig för förvaltning av skolplattformen, ur ett helhetsperspektiv, leda och styra förvaltningsorganisationen.

Strategisk rådgivare och projektgranskare

Koncernen innehållande varumärken som Åhlens, Kicks och Lagerhaus, förberedde större strukturförändringar som påverkade hela IT-organisationens sammansättning.

 

Uppdraget var, i rådgivande syfte, att genomlysa ett  tidigare komplext och omfattande projekt för att objektivt identifiera och dokumentera de erfarenheter som upplevts genom bland annat arbetsprocessen, styrningen och metodiken inom och runt projektet. Baserat på genomlysningens resultat rekommenderades åtgärder för att stärka och utveckla den egna förmågan att driva och genomföra förändringsinitiativ av komplex karaktär.

Interimschef och förändringsledare

Myndigheten förändrade sin organisation, verksamhet och arbetssätt från grunden. En förändring som innebar att lämna hög grad av manuellt och lokalt formade tillvägagångssätt till förmån för att bli en modern myndighet med hög andel digitala värdeskapande kundflöden och automatiserade processer.

I  uppdraget ingick i huvudsak två delar, att som interimschef och leveransansvarig för ett produktområde ansvara för både organisationens förmåga, personal och att leveransåtaganden sker på ett effektivt sätt.

 

Samt ingick även att vara strategisk rådgivare och ledningsstöd inom organisationen Extern digitalisering. Rollen ledningsstöd ansvarade bland annat för att, med helhetssyn, utveckla ledningsgruppen arbetssätt, sammansättning och roll.

Interims chef och förändringsledare

I uppdraget som avdelningschef för Strategi & Styrning inom IT-funktionen ingick bland annat att:
•    Verka för att kontinuerligt öka affärsnyttan med IT.
•    Agera rådgivande i IT-strategiska frågeställningar till IT-direktören och vid behov till koncernledningen.
•    Säkerställa och driva ett effektivt och framåtriktat strategiskt samarbete, mellan Martin & Serveras olika funktioner, avseende IT-frågor.
•    Agera inspirationsmotor för nya framåtriktade utvecklingsinitiativ.
•    Driva, styra och följa upp strategiska förändringsinitiativ såsom exempelvis vidareutvecklingen av IT.
•    Vidare utveckling av ledningsfunktionen inom IT-organisationen

Strategisk rådgivare och analytiker

Volvo Cars har sedan många år tillbaka arbetat med en modell för kartläggning och strukturering av förmågor inom IT.

 

Uppdraget var att hjälpa Volvo Cars AB att både ta fram en modell för mognadsutvärdering av förmågor men även för att genomföra en analys och mätning, baserad på framtagen modell, inom ett specifikt område.

 

Modellen och genomlysningen syftade till att skapa möjligheter till ökad effektivisering i befintlig leverans samt även ökad effekt vid implementering av nya eller förändrade mål och inriktningar.

Projektledare, Strategisk rådgivare försörjning

Uppdraget hade sitt ursprung i en försäljning av Fortum Distribution från Fortum koncernen. I och med avskiljningen kom det nya bolaget, Ellevio AB, bland annat att stå helt utan IT-stöd.


I uppdraget ingick att driva arbetet för att hjälpa Ellevio AB analysera nuläget i syfte att ta fram en tydlig och mätbar målsättning, strategi och plan för vidare upphandling av IT-tjänster och slutligen ett införande av dessa.

 

Under analysfasen genomfördes utöver nulägesanalysen, insamling av krav, marknadsundersökning, ett strategiskt affärsfokuserat arbete samt ett övergripande planeringsarbete av nästa fas.

Strategisk rådgivare förändringsledning

Förvaltningen Vård och Omsorg inom kommunen led av ett årligt underskott, vilket i slutet av 2015 uppgick till cirka 100 Mkr.

 

Uppdraget innebar att, som strategisk rådgivare, tillsammans med förvaltningsdirektören och dennes strategiska ledning identifiera mål, ta fram en kortsiktig plan samt en strategisk och övergripande handlingsplan för att etablera och driva ett nödvändigt förändringsarbete med kostnadsreducering inom förvaltningen.

  • Facebook

info@capacit.se

+46 (0) 76-145 02 28

Örebro